Einkaufswagen
Alleen dÉ beste kwaliteitC H I V O

Terms & Bedingungen

Algemene voorwaarden webshop

Artikel 1: Contactgegevens Chivo

Naam: 
Chivo

Retouradres (geen bezoekadres): 
Heymansstraat 139, 5927 NP te Venlo

E-mailadres: 
info@chivoshop.com

KvK-nummer: 
75589222

BTW-registratienummer: 
NL002394997B52


Artikel 2: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Leverancier: Chivo de eenmanszaak die producten in haar webshop kopers aanbiedt.
 2. Koper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Chivo een overeenkomst (op afstand) aangaat óf de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst (op afstand) met Chivo aangaat.
 3. Overeenkomst (op afstand): een overeenkomst waarbij in het kader van een door Chivo georganiseerd systeem voor verkoop (op afstand) van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie (op afstand).
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 5. Diensten en/of producten: het onderwerp van één of meerdere overeenkomsten.

Artikel 3: Toepasselijkheid

 1. Dit zijn de algemene voorwaarden van Chivo. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via de website van Chivo worden geplaatst.
 2. Door het plaatsen van een bestelling gaat koper expliciet akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de door koper geplaatste bestelling en verklaart koper bekend te zijn met de inhoud daarvan.
 3. Van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door Chivo is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverminderd van kracht.
 4. Indien de koper algemene voorwaarden hanteert, dan worden deze uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij hier schriftelijk mee is ingestemd door Chivo.
 5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Chivo erkend.
 6. De tekst van deze algemene voorwaarden zal door Chivo langs elektronische weg aan koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 7. Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Chivo zijn in te zien en waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 8. Chivo behoudt zich het recht ten allen tijden voor de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

Artikel 4: Het aanbod en totstandkoming overeenkomsten

 1. Door het gebruik van de webshop van Chivo en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt koper deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de webshop en van toepassing zijn in de webshop.
 2. Chivo is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de koper.
 3. Het aanbod van Chivo is vrijblijvend tenzij er in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 4. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 5. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 6. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door koper mogelijk te maken. Als Chivo gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Chivo niet.
 7. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 8. De overeenkomst komt tot stand wanneer je een bestelling plaatst via de website en Chivo een bevestiging van jouw bestelling per e-mail heeft verzonden.
 9. Chivo treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien koper elektronisch betaalt, zal Chivo daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 10. Chivo kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst (op afstand). Indien Chivo op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Chivo gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 11. Chivo behoudt zich het recht voor jouw bestelling niet te aanvaarden in het geval:
  1. De door koper ingevulde gegevens niet correct of volledig zijn en in het geval Chivo twijfelt aan de juistheid daarvan;
  2. Koper een eerdere betalingsverplichting niet is nagekomen;
  3. Koper een eerdere bestellingen niet in ontvangst heeft genomen en/of niet heeft opgehaald;
  4. Het door koper opgegeven bezorgadres in een land is gelegen waar Chivo niet bezorgt.
 12. Chivo zal koper zo snel als mogelijk op de hoogte stellen van het niet aanvaarden van de bestelling.Artikel 5: Prijzen en betaling

 1. De op de website op het moment van betalen weergegeven prijs is een totaalprijs van alle producten, exclusief verzendkosten en inclusief in de Europese Unie van toepassing zijnde belastingen, tenzij anders door Chivo aangegeven.
 2. Koper is de prijs verschuldigd die Chivo in haar bevestiging aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Chivo worden gecorrigeerd.
 3. Verzendkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen. Voor verzending buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de verzendmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan koper medegedeeld.
 4. Mochten prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan koper de bestelling annuleren dan wel de overeenkomst ontbinden binnen tien dagen na mededeling van de prijsverhoging door Chivo.
 5. Bestellingen via de webshop kunnen via de volgende betalingsmogelijkheden worden voldaan:
  1. iDEAL;
  2. PayPal;
  3. American Express;
  4. VISA;
  5. Mastercard.
 6. Chivo kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de website.
 7. Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Chivo te melden.
 8. Bij niet of niet tijdige betaling door koper is koper over het openstaande bedrag rente verschuldigd, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
 9. Ten laste van koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Chivo als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken.
 10. In geval van niet tijdige betaling is Chivo bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
 11. Bestellingen die worden bezorgd buiten de Europese Unie, zijn mogelijk onderhevig aan bijkomende toeslagen en/of belastingen. Deze toeslagen en/of belastingen zijn nadrukkelijk niet in de in dit artikel genoemde totaalprijs verdisconteerd. Eventuele bijkomende kosten op grond van deze toeslagen en/of belastingen komen voor eigen rekening en risico van de koper.

Artikel 6: Afzetgebied

 1. Bestellingen kunnen wereldwijd geleverd worden.
 2. Overeenkomsten kunnen slechts in het Nederlands worden gesloten.

Artikel 7: Levering

 1. Chivo doet er alles aan om jouw bestelling zo snel mogelijk te verwerken en te leveren, maar in ieder geval binnen 30 dagen na de aankoopdatum. In beginsel streeft Chivo ernaar om bestellingen die voor 15.00 uur op een werkdag zijn geplaatst binnen 2 dagen te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling. De leveringsdatum is tevens aan verandering onderhevig indien je wijzigingen aanbrengt aan jouw bestelling.
 2. Koper is gehouden al het mogelijke te doen dat redelijkerwijs van haar verwacht kan worden om Chivo in staat te stellen de bestelling op tijd te leveren. Indien koper niet meewerkt, behoudt Chivo zich het recht voor om de producten niet af te leveren.
 3. De bestelling zal worden geleverd op het bezorgadres of afhaalpunt dat door koper is aangegeven op de website van Chivo.
 4. Aan de leveringsplicht van Chivo zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Chivo geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
 5. Chivo kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
 6. Chivo streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan koper te melden.
 7. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de koper.
 8. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
 9. Indien de levering in gedeelten geschiedt, dan heeft Chivo het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
 10. Chivo spant zich in de door koper bestelde producten compleet en in goede staat af te leveren. In het geval de afgeleverde producten niet compleet zijn of zijn beschadigd, dient koper dit binnen 48 uur na ontvangst van de bestelling mede te delen.

Artikel 8: Getrouwe weergave en levensduur

 1. Chivo doet haar uiterste best om de producten zo getrouw mogelijk weer te geven op haar website. Als koper van mening bent is dat het bestelde product niet overeenkomt met de weergave op de website - ten tijde van het bestellen van het product - dan kan koper gebruikmaken van je herroepingsrecht. In artikel 9 van deze algemene voorwaarden wordt beschreven hoe koper van het herroepingsrecht gebruik kan maken.
 2. De levensduur van de producten die Chivo aanbiedt op haar website is afhankelijk van het materiaal van het product en de manier waarop en de intensiteit waarmee koper gebruik maakt van het product. Om ervoor te zorgen dat de producten hun optimale levensduur en kwaliteit behouden, is het van belang dat koper de (was)voorschriften in acht neemt.


Artikel 9: Bedenktijd, herroepingsrecht en ruilen

 1. Als koper niet tevreden is bent met het/de bestelde product(en), kan koper de overeenkomst ontbinden binnen een bedenktijd van 14 dagen na ontvangst van het product in kwestie zonder opgave van redenen (herroepingsrecht).
 2. De bedenktijd begint op de dag nadat koper het product heeft ontvangen of op de dag dat een door koper aangewezen derde partij (dit is niet de vervoerder) het product heeft ontvangen.
 3. Koper heeft het recht om binnen 14 dagen de overeenkomst te ontbinden. Koper dient in dit geval het product/de producten zo spoedig als mogelijk te retourneren, maar in ieder geval binnen 14 dagen vanaf de dag waarop koper het recht op terugtrekking heeft uitgeoefend. Het product of de producten in kwestie kan/kunnen worden gestuurd naar het in artikel 1 genoemde adres voor terugzending van producten.
 4. Koper is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen door verwerking anders dan wat nodig is om de aard, eigenschappen en functie van de goederen te beoordelen. Dit betekent dat alle items moeten worden teruggestuurd in dezelfde conditie als bij ontvangst; de items mogen niet beschadigd, vuil, gewassen, aangepast of gedragen zijn (anders dan voor passen) en alle labels of etiketten moeten intact zijn.
 5. Indien een product voor restitutie in aanmerking komt, zal Chivo het voor het product betaalde bedrag binnen 14 dagen na ontvangst van het betreffende product terugstorten op het door koper gebruikte rekeningnummer.
 6. Koper ontvangt bij retourneren van (een) product(en) terugbetaling van het totale aankoopbedrag. Verzendkosten worden niet vergoed.
 7. Koper ontvangt bij ruilen van (een) product(en) het gewenste product/de gewenste producten en, indien van toepassing, het bedrag aan verschil tussen het geruilde en het gewenste product/de gewenste producten.

Artikel 10: Gebreken en klachten

 1. De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.
 2. Klachten van koper die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door koper binnen 7 dagen na levering (of binnen 7 dagen na factuurdatum indien de producten niet aan Koper (konden) worden geleverd), aan Chivo ter kennisgeving worden gebracht.
 3. Chivo doet haar uiterste best het bestel- en bezorgproces probleemloos te laten verlopen. Als er nog steeds een klacht is, kan koper contact met ons opnemen via onze contactgegevens zoals vermeld in artikel 1 van de algemene voorwaarden.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

 1. Eigendom van producten gaat, niet tegenstaande de feitelijke levering, pas op de koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Chivo is verschuldigd, volledig heeft voldaan. Daaronder is mede begrepen de vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
 2. Koper mag de producten, voordat het eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 12: Garantie en aansprakelijkheid

 1. In beginsel geldt voor door Chivo geleverde producten de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient koper binnen een termijn van twee maanden na ontdekking hiervan, Chivo hiervan in kennis te stellen. Natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst (op afstand) met Chivo zijn aangegaan komen de rechten toe zoals die in het Burgerlijk Wetboek, Boek 7, titel 1, afdelingen 1 - 7 zijn opgenomen.
 2. Chivo is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld.
 3. Chivo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
 4. Indien Chivo om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
 5. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:
  1. Indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd;
  2. Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van de fabrikant zijn verricht;
  3. Indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
  4. Indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
  5. Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

Artikel 13: Overmacht

 1. In geval van overmacht is Chivo niet gehouden haar verplichtingen jegens koper na te komen. Chivo is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite en niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.


Artikel 14: Persoonsgegevens

 1. Chivo zal de gegevens van koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid.
 2. Chivo neemt daarbij de van toepassing zijnde Nederlandse wet- en regelgeving in acht.


Artikel 15: Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Chivo en koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Chivo en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Limburg kennis, tenzij Chivo er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Artikel 16: Overige bepalingen

 1. Chivo streeft ernaar om e-mails verzonden naar info@chivoshop.com binnen 48 uur te beantwoorden.
 2. Eventuele onjuistheden van door Chivo aan u verstrekte gegevens moet u binnen 24 uur aan Chivo melden, evenals eventuele wijzigingen of onjuistheden van uw gegevens die u aan Chivo heeft verstrekt.